Poradnik inwestora

WARUNKI ZABUDOWY - JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ DZIAŁKA?


Kupując działkę, która jeszcze nie jest działką budowlaną, słyszymy od sprzedającego, że grunt oczywiście można przekształcić na grunt budowlany. Dla działki nie ma przygotowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale na pewno nie będzie problemu z otrzymaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (WZiZT ).

Niestety, nie zawsze możemy liczyć na uczciwość sprzedającego. Jeśli nie chcemy przeżyć niemiłego rozczarowania w miejscowym Urzędzie Gminy w momencie otrzymania odmowy wydania WZiZT, najlepiej samemu upewnić się, że działka, którą kupujemy na pewno będziemy mogli zabudować.

Zatem jakie warunki powinna spełniać działka, aby uzyskała decyzję WZiZT?

UWAGA! Pamiętajmy przy tym że w przypadku, gdy dla działki jest uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), decyzja WZiZT nie jest potrzebna.

Jeśli teren, na którym znajduje się nasza działka, nie ma przygotowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, musimy wystąpić o Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.
Jeśli teren, na którym znajduje się nasza działka, nie ma przygotowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, musimy wystąpić o Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.


Art. 61 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jasno to precyzuje wyznaczając warunki, jakie działka musi spełniać.

 • Warunek 1

  Przynajmniej jedna z sąsiednich działek dostępnych z tej samej drogi publicznej musi być zabudowa w sposób umożliwiający na określenie na podstawie analizy jej zabudowy, gabarytu, funkcji oraz kształtu.

  Należy zaznaczyć, iż pod pojęciem działki sąsiedniej rozumie się działki znajdujące się w obszarze objętym analizą, której sporządzenie wymagane jest przed wydaniem decyzji WZiZT. Granice obszaru analizowanego wyznacza min. w odległości 3 szerokości frontu działki (front działki - bok przylegający do drogi publicznej) z każdej ze stron działki, jednak nie mniej niż 50 m.


 • Warunek 2

  Bezwzględnie teren musi posiadać dostęp do drogi publicznej, bezpośredni lub poprzez pas gruntu z przypisaną odpowiednią służebnością przejazdu.


 • Warunek 3

  Teren, dla którego wydawana jest decyzja WZiZT, musi mieć możliwość uzbrojenia technicznego (np. woda i prąd) wystarczającego dla planowanego zamierzenia budowlanego. Oznacza to, iż organ wydający decyzję zwraca się do odpowiednich jednostek organizacyjnych (w tym przypadku gestorzy mediów) zapytaniem, czy istnieje możliwość uzbrojenia terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji. Jeśli teren leży przy drodze publicznej, w pasie którego znajduje się wodociąg i linia energetyczna, możemy być spokojni, że warunek ten jest spełniony.


 • Warunek 4

  Teren, na którym planujemy budowę domu jednorodzinnego nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych lub leśnych na grunty odpowiednio nierolnicze i nieleśne.