Poradnik inwestora

USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Ujednolicony tekst całej Ustawy znajdziecie Państwo tutaj:
Dziennik Ustaw 2003, nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami.USTAWA z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z późniejszymi zmianami, określa zasady kształtowania ładu przestrzennego w polityce przestrzennej jednostek samorządowych. W ustawie tej znajdziemy nie tylko informacje o procedurach uchwalania planów miejscowych, ale również informacje o tym jak są wnoszone zmiany do MPZP oraz jakie warunki musi spełniać działka aby uzyskała pozytywną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym.

Spis treści ustawy poniżej:
  • Rozdział 1. Przepisy ogólne

  • Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie
  • Rozdział 3. Planowanie przestrzenne w województwie
  • Rozdział 4.Planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym
  • Rozdział 5.Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy w
  • odniesieniu do innych inwestycji
  • Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących
  • Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe


Ujednolicony tekst całej Ustawy znajdziecie Państwo tutaj:
Dziennik Ustaw 2003, nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami.