Poradnik inwestora

USTAWA KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO KPA

Ujednolicony tekst ustawy znajdziecie Państwo tutaj:
Dziennik Ustaw 2003, nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami.


USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( KPA) z późniejszymi zmianami, znajdziemy tutaj zbiór paragrafów, które wyznaczają zasady pracy urzędów administracji publicznej. Znajomość tej ustawy na pewno okaże się przydatna już na etapie wydawania decyzji pozwolenia na budowę. Każdy inwestor powinien wiedzieć, jaki jest zakres kompetencji i obowiązków urzędnika, który prowadzi jego sprawę, aby uniknąć sytuacji w których pozytywne jej rozpatrzenie może być zagrożone.

Spis treści ustawy poniżej:
  DZIAŁ l. Przepisy ogólne.
 • Rozdział 1. Zakres obowiązywania.
 • Rozdział 2. Zasady ogólne.
 • Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne.
 • Rozdział 4. Właściwość organów.
 • Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu.
 • Rozdział 6. Strona.
 • Rozdział 7. Załatwianie spraw.
 • Rozdział 8. Doręczenia.
 • Rozdział 9. Wezwania.
 • Rozdział 10. Terminy.
  DZIAŁ II. Postępowanie.
 • Rozdział 1. Wszczęcie postępowania.
 • Rozdział 2. Protokoły i adnotacje.
 • Rozdział 3. Udostępnianie akt.
 • Rozdział 4. Dowody.
 • Rozdział 5. Rozprawa.
 • Rozdział 7. Decyzje.
 • Rozdział 8. Ugoda.
 • Rozdział 10. Odwołania.
 • Rozdział 11. Zażalenia.
 • Rozdział 13. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji.
  DZIAŁ III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych.
  DZIAŁ IV. Udział prokuratora.
  DZIAŁ V. (skreślony).
  DZIAŁ VI. (skreślony).
  DZIAŁ VII. Wydawanie zaświadczeń.
  DZIAŁ VIII. Skargi i wnioski.
 • Rozdział 1, Postanowienia ogólne.
 • Rozdział 2. Skargi.
 • Rozdział 3. Wnioski.
 • Rozdział 4. Udział prasy i organizacji społecznych.
 • Rozdział 5. Przyjmowanie skarg i wniosków.
 • Rozdział 6. Nadzór i kontrola.
  DZIAŁ IX. Opłaty i koszty postępowania.
  DZIAŁ X. Przepisy końcowe.

Ujednolicony tekst ustawy znajdziecie Państwo tutaj:
Dziennik Ustaw 2003, nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami.