Poradnik inwestora

USTAWA PRAWO BUDOWLANE

Ujednolicony tekst całej Ustawy znajdziecie Państwo tutaj:
Dziennik Ustaw 1994, nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami.USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 (z późniejszymi zmianami), to podstawowy akt prawny wyznaczający reguły i zasady procesów związanych z budową obiektów budowlanych. Każdy inwestor, powinien zapoznać się tekstem Ustawy , zarówno po to aby nie popełniać błędów proceduralnych, które mogą mieć istotny wpływ na postęp inwestycji, jak i po to aby stać się w pełni świadomym swoich praw i obowiązków uczestnikiem procesu budowlanego.

Kolejne rozdziały Ustawy Prawo Budowlane odnoszą się do następujących zagadnień:
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne- znajdziemy tu zbiór definicji głównych pojęć użytych w tekście ustawy (znajdziemy tu np. co różni budynek od budowli).
 • Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
 • Rozdział 3. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego- znajdziemy tu dokładne informacje na temat praw i obowiązków projektanta, kierownika budowy oraz-co ważne- inwestora.
 • Rozdział 4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych- w art. 29, 29a, 30 oraz 31 znajdziemy szczegółowe informacje dotyczące robót budowlanych, które wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Dalsze art. tego rozdziału opisują między innymi proces wydawania pozwolenia na budowę.
 • Rozdział 5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych.
 • Rozdział 6. Utrzymanie obiektów budowlanych.
 • Rozdział 7. Katastrofa budowlana.
 • Rozdział 8. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
 • Rozdział 9. Przepisy karne-dotyczące uczestników procesu budowlanego
 • Rozdział 10. Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie.
 • Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe.
Ujednolicony tekst całej Ustawy znajdziecie Państwo tutaj:
Dziennik Ustaw 1994, nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami.