Poradnik inwestora

WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

Ujednolicony tekst rozporządzenia dostępny tutaj:
Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami, jest to podstawowy zbiór warunków jakim powinny odpowiadać budynki. Każdy inwestor znajdzie tu wszystkie informacje odnośnie usytuowania budynku na działce, minimalnych odległości budynku od granicy, przepisy dot. wysokości pomieszczeń, minimalnych wymiarów pomieszczeń, warunków usytuowania wszelkich instalacji takich jak szamba, miejsc postojowych, lokalizacji czerpni i wyrzutni wentylacji mechanicznej.
Wszystkie informacje, szczególnie przydatne w procesie projektowania oraz budowy domu jednorodzinnego znajdują się działach od I do IV.

Całość, zawiera treść zgodną ze spisem znajdującym się poniżej.
 • Dział I.
 • Przepisy ogólne
 • Dział II.
 • Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej.
  Rozdział 1. Usytuowanie budynku.
  Rozdział 2. Dojścia i dojazdy.
  Rozdział 3. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych.
  Rozdział 4. Miejsca gromadzenia odpadów stałych.
  Rozdział 5. Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych.
  Rozdział 6. Studnie.
  Rozdział 7. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe.
  Rozdział 8. Zieleń i urządzenia rekreacyjne.
  Rozdział 9. Ogrodzenia.
 • Dział III.
 • Budynki i pomieszczenia.
  Rozdział 1. Wymagania ogólne.
  Rozdział 2. Oświetlenie i nasłonecznienie.
  Rozdział 3. Wejścia do budynków i mieszkań.
  Rozdział 4. Schody i pochylnie.
  Rozdział 5. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.
  Rozdział 6. Pomieszczenia higienicznosanitarne.
  Rozdział 7. Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych.
  Rozdział 8. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze.
  Rozdział 9. Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych.
  Rozdział 10. Garaże dla samochodów osobowych.
  Rozdział 11. Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich.
 • Dział IV.
 • Wyposażenie techniczne budynków.
  Rozdział 1. Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody.
  Rozdział 2. Kanalizacja ściekowa i deszczowa.
  Rozdział 3. Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych.
  Rozdział 4. Instalacje ogrzewcze.
  Rozdział 5. Przewody kominowe.
  Rozdział 6. Wentylacja i klimatyzacja.
  Rozdział 7. Instalacja gazowa na paliwa gazowe.
  Rozdział 8. Instalacja elektryczna.
  Rozdział 9. Urządzenia dźwigowe.
 • Dział V.
 • Bezpieczeństwo konstrukcji.
 • Dział VI.
 • Bezpieczeństwo pożarowe.
  Rozdział 1. Zasady ogólne.
  Rozdział 2. Odporność pożarowa budynków.
  Rozdział 3. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe.
  Rozdział 4. Drogi ewakuacyjne.
  Rozdział 5. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.
  Rozdział 6. Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji.
  Rozdział 7. Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.
  Rozdział 8. Wymagania przeciwpożarowe dla garaży.
  Rozdział 9. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich.
  Rozdział 10. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych.
 • Dział VII.
 • Bezpieczeństwo użytkowania.
 • Dział VIII.
 • Higiena i zdrowie.
  Rozdział 1. Wymagania ogólne.
  Rozdział 2. Ochrona czystości powietrza.
  Rozdział 3. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi.
  Rozdział 4. Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną.
 • Dział IX.
 • Ochrona przed hałasem i drganiami.
 • Dział X.
 • Oszczędność energii i izolacyjność cieplna.
 • Dział XI.
 • Przepisy przejściowe i końcowe.


Ujednolicony tekst rozporządzenia dostępny tutaj:
Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami.